STADGEFÖRSLAG

Stadgarna är tänkta att ändras på följande vis. Läs dom här så ni är redo att rösta direkt på nästa extra årsmötet.

§ 2 Föreningens syfte

IBF är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för industrijärnvägar, småskalig järnvägsdrift som hobby, närliggande industriella transportanordningar samt industri- och teknikhistoria.

Föreningen främjar i första hand dessa intressen genom att ge ut medlemsbladet SPÅRLÄGET, vars innehåll i huvudsak ska omfatta forskningsresultat och reportage, bedriva förlagsverksamhet samt referera utfärder, studiebesök, sammankomster m.m.

ÄNDRAS TILL

§ 2 Föreningens syfte

IBF är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för industrijärnvägar, småskalig järnvägsdrift som hobby, närliggande industriella transportanordningar samt industri- och teknikhistoria.

__________________________________________________________________________

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

ÄNDRAS TILL

§ 3 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen och av styrelsen utsedda funktionärer leder verksamheten.

__________________________________________________________________________________

§ 8 Verksamhet

Föreningens verksamhet, utöver det som allmänt anges under § 2, utövas genom medlemsmöten vilka ska hållas minst två gånger per år. Ett av medlemsmötena ska kombineras med årsmöte.

I normala fall ska följande ordning gälla:

Vårmöte - Hålls under maj månad, och kombineras med en flerdagarsutflykt arrangerad av IBF. Vid vårmötet hålls årsmötesförhandlingarna, om de inte har hållits vid ett tidigare medlemsmöte under året.

Höstmöte - Hålls under oktober månad, och kombineras med ett studiebesök på någon plats av intresse för medlemmarna. Vid höstmötet presenterar styrelsen muntligen, eller på annat enkelt sätt, det gångna årets verksamhet och planer för framtiden, exempelvis målet för vårmötets utflykt. Föredrag och/eller filmvisning är lämpliga att genomföra vid höstmötet.

ÄNDRAS TILL

§ 8 Verksamhet

Föreningens verksamhet utöver det som allmänt anges under § 2 främjas i första hand genom att ge ut medlemsbladet SPÅRLÄGET vars innehåll i huvudsak ska omfatta forskningsresultat och reportage, bedriva förlagsverksamhet samt arrangera studiebesök, sammankomster och resorinom ämnet eller närliggande ämnen m.m.

__________________________________________________________________________

§ 9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast 31 maj eller i samband med vårmötet beroende på vad som infaller först.
Kallelse till årsmöte ska utsändas skriftligen till medlemmarna senast två veckor före mötet, vanligen genom kallelse i SPÅRLÄGET. I samband med kallelsen ska ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar bifogas.
Om årsmöte inte hålls i samband med vårmöte, se § 4, ska mötet äga rum på en plats i Stockholm som medlemmarna enkelt kan ta sig till med allmänna färdmedel.

ÄNDRAS TILL

§ 9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas någon gång mellan den 1/4 till 30/6 och kan med fördel kombineras med någon sammankomst av typen studiebesök eller flerdagarsutflykt. Då vi har medlemmar i flera länder så kan årsmötet hållas utanför Sverige.


Kallelse till årsmöte ska utsändas skriftligen till medlemmarna senast två veckor före mötet, vanligen genom kallelse i SPÅRLÄGET. I samband med kallelsen ska ärenden väckta av styrelsen eller av enskilda medlemmar bifogas.

Ärende väckt av enskild medlem till årsmötet (motion) skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.